Kompletní pravidla soutěže „První cestovatel s GPS navigací Garmin Dakota 10 Outdoor!“

 • 1. Obecná ustanovení

  • 1.1Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla marketingové vědomostní a rychlostní soutěže, (dále jen "Soutěž") pořádané portálem www.cestopas.cz a jejími partnery (dále jen "Organizátor").
  • 1.2Originál těchto Pravidel je uložen v sídle Organizátora. Znění Pravidel je zveřejněno na internetových stránkách www.cestopas.cz a dále je k dispozici pro případné nahlédnutí v sídle Organizátora. V případě jakýchkoliv rozporů ve znění Pravidel, je vždy rozhodující znění Pravidel na internetových stránkách www.cestopas.cz.
  • 1.3Soutěž probíhá na území České republiky a je určena pro registrované návštěvníky portálu www.cestopas.cz.
  • 1.4Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této Soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 116 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, v platném znění. Ze Soutěže budou rovněž vyloučeni účastníci mladší 15-ti let, kteří v případě výhry v Soutěži nepředloží nejpozději při převzetí výhry na základě žádosti Organizátora souhlas jejich zákonného zástupce s účastí v Soutěži. V případě, že se výhercem Soutěže stane osoba mladší 15-ti let, vyhrazuje si Organizátor oprávnění vyžadovat převzetí výhry výhercem za účasti jeho zákonného zástupce. Ten je povinen předložit příslušné doklady prokazující zákonné zastupování výherce.
  • 1.5Podmínkou účasti v Soutěži je vyplňováním reálných turistických razítek cestopasu a zároveň na internetový portál www.cestopas.cz dle následujících pravidel:
   • Cestopas (včetně internetové části www.cestopas.cz) je nutné naplnit 280 unikátními razítky,
   • razítka musí svojí podstatou odpovídat kategoriím, do nichž byla vložena,
   • razítka musí být v každé kategorii nasbírána alespoň ve třech různých krajích České republiky a dále musí každá kategorie obsahovat alespoň jedno razítko ze zahraničí,
   • mezi prvními osmi kulturními razítky musí být uvedeno razítko z prodejny Ticket Art (více informací najdete na zadní straně cestopasu).
   Vyplněním razítek na internetovém portálu www.cestopas.cz vyjadřuje účastník Soutěže svůj souhlas s těmito Pravidly a zpracováním svých osobních údajů týkajících se Soutěže.
 • 2. Průběh soutěže a její principy

  • 2.1Principem hry je vyplňování razítek v Cestopasu a na internetovém portálu www.cestopas.cz.
  • 2.2Soutěž musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2012. Pokud žádný ze soutěžících nesplní podmínky Soutěže nejpozději do termínu ukončení Soutěže, propadá výhra ve prospěch Organizátora soutěže.
  • 2.3Soutěž začíná zveřejněním na stránkách portálu www.cestopas.cz.
   Výhercem soutěže se stává majitel Cestopasu, který jako první splní následující podmínky Soutěže:
   • vyplní kompletně Cestopas 280 unikátními razítky,
   • razítka budou svojí podstatou odpovídat kategoriím, do nichž byla vložena,
   • razítka budou v každé kategorii nasbírána alespoň ve třech různých krajích České republiky a dále bude každá kategorie obsahovat alespoň jedno razítko ze zahraničí,
   • mezi prvními osmi kulturními razítky musí být uvedeno razítko z prodejny Ticket Art (více informací najdete na zadní straně cestopasu),
   • majitel Cestopasu bude zaregistrován na portálu www.cestopas.cz a zároveň bude mít vyplněn kompletní seznam razítek.
   Majitel Cestopasu, který jako první splní výše uvedené podmínky, informuje o tomto stavu Edici Pasmania.cz e-mailem na adresu info@pasmania.cz s identifikací uživatele na portálu www.cestopas.cz. Po první průběžné kontrole profilu majitele Cestopasu na portálu pošlou provozovatelé edice Pasmania e-mail majiteli Cestopasu s žádostí o zaslání vítězného pasu na adresu edice k finální kontrole. Po jejím provedení získá majitel nazpět Cestopas s vítěznou navigací Garmin Dakota 10 Outdoor! Zároveň dojde k vypsání vítěze soutěže na portálu www.cestopas.cz.
 • 3. Společná ustanovení

  • 3.1Výsledek Soutěže bude zveřejněn na portálu www.cestopas.cz.
  • 3.2Výherce Soutěže bude o výhře informován vhodnou formou. V případě, že výherce nebude možné přes snahu Organizátora kontaktovat (Organizátor se pokusí o kontaktování výherce nejméně dvakrát od uzávěrky Soutěže), popř. pokud se výherce nepřihlásí o výhru, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo dodatečné přidělení výhry.
  • 3.3Cestopasy vyplněné v rozporu s těmito Pravidly budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.
 • 4. Závěrečná ustanovení

  • 4.1Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení vyplněného Cestopasu či jeho internetové části účastníka Soutěže do databáze Organizátora, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží.
  • 4.2Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně do dvou pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
  • 4.3Na výhru v rámci Soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Výhru obdrženou v rámci Soutěže nelze proplatit v hotovosti.
  • 4.4Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry mohou být Organizátorem či třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků soutěže Organizátorem a pro marketingové účely Organizátora.
  • 4.5Poskytne-li účastník Soutěže v rámci Soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je Organizátor bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem nabízení produktů a služeb účastníkům, a to po dobu neurčitou. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování Soutěže podílet či jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zasláním odpovědí do Soutěže vyjadřuje účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb Organizátora a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na www.cestopas.cz v rámci vyhlášení výsledků Soutěže či pro jiné marketingové nebo obchodní účely.
  • 4.6Organizátor je oprávněn výhru výherci nepředat pokud má Organizátor za výhercem jakoukoliv neuhrazenou splatnou pohledávku, a to až do okamžiku uhrazení všech takovýchto pohledávek v plné výši.
  • 4.7Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat Soutěž, změnit Pravidla Soutěže. Případné změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.cestopas.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok účastníka Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.